اخبار روز 1394/8/4
کارگاه آسیب شناسی ماهواره کارگاه آسیب شناسی ماهواره هشتمین کارگاه آموزشی – فرهنگی به مدت 2 ساعت در سالن شورا دانشکده بهداشت در روز چهارشنبه 30/07/1394 با عنوان آسیب شناسی ماهواره با حضور جناب آقای دکتر نعمتی انارکی برگزار گردید.