اخبار روز 1394/7/21
اولین جلسه هماهنگی امور اجرایی ویژه ماه محرم در سازمان مرکزی دانشگاه برگزار شد اولین جلسه هماهنگی امور اجرایی ویژه ماه محرم در سازمان مرکزی دانشگاه برگزار شد به منظور اجرای مطلوب برنامه های ماه محرم به ویژه دهه اول این ماه اولین نشست فوق العاده امور اجرایی ویژه ماه محرم در سازمان مرکزی دانشگاه برگزار شد.