اخبار روز 1394/7/11
پنجمین کارگاه فرهنگی با عنوان ماهیت شناسی سلفی گری برگزار گردید پنجمین کارگاه فرهنگی با عنوان ماهیت شناسی سلفی گری برگزار گردید پنجمین کارگاه آموزشی – فرهنگی به مدت 2 ساعت در سالن شورا معاونت فرهنگی در روز چهارشنبه 08/07/1394 با عنوان سلفی گری با حضور جناب آقای مهندس نوروزی برگزار گردید.