اخبار روز 1394/7/8
تمدید مسابقه کتابخوانی غدیر تمدید مسابقه کتابخوانی غدیر با توجه به استقبال شرکت کنندگان،مسابقه بزرگ کتابخوانی غدیر تمدید شد.