اخبار روز 1394/7/4
مسابقه بزرگ کتابخوانی غدیر خم مسابقه بزرگ کتابخوانی غدیر خم مسابقه بزرگ کتابخوانی غدیر خم به همت معاونت فرهنگی دانشگاه برگزار می شود