اخبار روز 1394/6/28
چهارمین کارگاه آموزشی و فرهنگی ویژه  اعضا محترم هیت علمی برگزار شد چهارمین کارگاه آموزشی و فرهنگی ویژه اعضا محترم هیت علمی برگزار شد چهارمین کارگاه اعضا هیئت علمی با عنوان تربیت آسیب زا در سالن شورای دانشکده بهداشت برگزار شد
معاونت فرهنگی  برنامه های کارگاه های فرهنگی،آموزشی مهرماه  ویژه اعضا محترم هیئت علمی دانشگاه را اعلام کرد. معاونت فرهنگی برنامه های کارگاه های فرهنگی،آموزشی مهرماه ویژه اعضا محترم هیئت علمی دانشگاه را اعلام کرد. معاونت فرهنگی برنامه های کارگاه های فرهنگی،آموزشی مهرماه ویژه اعضا محترم هیئت علمی دانشگاه را اعلام کرد.