اخبار روز 1394/6/18
مکر اروپا، سکوت آمریکا و خیانت شیوخ عرب   تصاویر مکر اروپا، سکوت آمریکا و خیانت شیوخ عرب تصاویر بحران مهاجرین سوری در حالی فزونی یافته است که جوامع غربی و کشورهای منطقه رویکردی متفاوت نسبت به آن در پیش گرفته اند.