اخبار روز 1394/6/16
دومین کارگاه  آموزشی تاریخ تحلیلی صدر اسلام 2 دومین کارگاه آموزشی تاریخ تحلیلی صدر اسلام 2 دومین کارگاه آموزشی تاریخ تحلیلی صدر اسلام 2 با موضوع بعثت و خلافت ادامه داشت