اخبار روز 1394/6/15
کالبد شکافی یک واقعه (قیام خونین 17 شهریور 1357) کالبد شکافی یک واقعه (قیام خونین 17 شهریور 1357) حادثه 17 شهریور تأثیر عمیقی بر روند نهضت مردم ایران گذاشت. با این که ظاهرا سه هفته کشور را با آرامش نسبی رو به رو کرد، ولی نه تنها توقفی در روند انقلاب ایجاد نشد،‌ بلکه کینه عمومی از حکومت شاهنشاهی بیشتر گردید