اخبار روز 1394/5/18
مناظره با مرد شامى به وسیله شاگردان حضرت صادق علیه السلام مناظره با مرد شامى به وسیله شاگردان حضرت صادق علیه السلام حضرت صادق علیه السلام ششمین امام شیعیان با تربیت شاگردانی در علوم مختلف به گسترش علم در باب های متنوع می پرداختند که این متن زیبا قطره ای از این تبهر امام در تربیت شاگردانش را بازگو می کند.