اخبار روز 1394/5/14
آیا یزیدی ها دوباره برگشته اند؟! آیا یزیدی ها دوباره برگشته اند؟! سربریدن دختر۳ ساله-کشتن حسن شحاته(عالم شیعه)وعریان کردن وی-پرتاپ شیعیان از بالای ساختمان -سر نیزه زدن سر شیعیان -کتک زدن زنان و....... آیا این جنایات و ظلم برای شما آشنا نیست؟
نخستین جلسه ستاد اقامه نماز در معاونت فرهنگی دانشگاه برگزار شد. نخستین جلسه ستاد اقامه نماز در معاونت فرهنگی دانشگاه برگزار شد. نخستین جلسه ستاد اقامه نماز در معاونت فرهنگی دانشگاه برگزار شد.