اخبار روز 1394/5/13
برگزاری دوره جدید کارگاه توسط معاونت فرهنگی برگزاری دوره جدید کارگاه توسط معاونت فرهنگی قابل توجه اعضاء محترم هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران معاونت فرهنگی دو کارگاه جدید با عنواین تاریخ تحلیلی صدر اسلام 1و2 و چه چیزی تربیت نیست؟ (تربیت آسیب زا) 1و2 برگزار می کند.