اخبار روز 1394/5/11
جلسه  مسئولین فرهنگی واحدهای تابعه در معاونت فرهنگی دانشگاه برگزار شد جلسه مسئولین فرهنگی واحدهای تابعه در معاونت فرهنگی دانشگاه برگزار شد اولین جلسه مسئولین فرهنگی واحدهای تابعه در سالن شورای معاونت فرهنگی واقع در ساختمان شفا برگزار شد.