اخبار روز 1394/5/10
در عصر غیبت کدام دعا را بخوانیم ؟ در عصر غیبت کدام دعا را بخوانیم ؟ (در ایام) بدون نشانه‌ای که دیده شود و بدون امامی که شما را هدایت کند باقی خواهید ماند. در آن روز کسی نجات نمی‌یابد مگر آن کسی که به دعای غریق، دعا کند.