اخبار روز 1394/4/9
اولین جلسه شورای تخصصی فرهنگی اجتماعی دانشگاه در سال 94 اولین جلسه شورای تخصصی فرهنگی اجتماعی دانشگاه در سال 94 اولین جلسه شورای تخصصی فرهنگی اجتماعی دانشگاه با ریاست جناب آقای دکتر جعفریان برگزار شد....