اخبار روز 1394/4/8
فیلم / سرنوشت لیبی پس از توافق با آمریکا فیلم / سرنوشت لیبی پس از توافق با آمریکا قذافی پس از توافق با آمریکا اقرار کرد پاداش های غرب در برابر آنچه وعده کرده بودند بسیار ناچیز بوده و غرب به تعهداتش عمل نکرده ! اما دیگر فایده ای نداشت چراکه لیبی همه برنامه هسته ای اش را نابود کرده بود.آیا قرار است ما جا پای لیبی بگذاریم.