اخبار روز 1394/3/17
نشست خبری چهارمین همایش طبیب روحانی نشست خبری چهارمین همایش طبیب روحانی مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه، برگزاری همایش طبیب روحانی را مورد استقبال جامعه پزشکی و موجب نگرش جدی در اساتید و دانشجویان نسبت به سلامت معنوی دانست.