اخبار روز 1394/3/10
کِی می شود خورشید برآید؟ کِی می شود خورشید برآید؟ نمی دانم چرا بعضی ها از باران گریزانند؛ نمی دانم چرا وقتی باران می آید، به سایۀ دیوارهای سرد آجری پناه می برند! .....