اخبار روز 1394/3/3
انطباق مندرجات پروتکل های حکمای صهیون با وقایع بعد انطباق مندرجات پروتکل های حکمای صهیون با وقایع بعد برای اطلاع از اهداف و آرمان های پلید صهیونیسم سیاسی، باید « پروتکل های حکمای صهیون » را بررسی کرد. پروتکل های حکمای صهیون عبارت است از: