اخبار روز 1394/2/5
اولین جلسه آموزشی مداحان در سال 94 برگزار گردید اولین جلسه آموزشی مداحان در سال 94 برگزار گردید اولین جلسه مداحی دانشگاه علوم پزشکی تهران در تاریخ 01/02/1394 در محل نمازخانه معاونت فرهنگی در ساعات 9 الی 11 برگزار شد.