اخبار روز 1393/12/13
کارگاه تاریخ معاصر ایران برگزار شد کارگاه تاریخ معاصر ایران برگزار شد تحلیل علل عقب‌ماندگی ایران با رویکرد اندیشه برتر با حضور دکتر موسی حقانی برگزار شد.