اخبار روز 1393/12/2
کارگاه سلامت معنوی توسط معاونت فرهنگی دانشگاه برگزار شد کارگاه سلامت معنوی توسط معاونت فرهنگی دانشگاه برگزار شد دکتر بوالهری، غلبه بر موانع تمرین کردن ذهن آگاهی را در قالب کارگاه ویژه هیئت‌علمی ارائه کرد.