اخبار روز 1393/11/19
کارگاه دسته‌بندی رفتاری عرفان‌های نوظهور برگزار شد کارگاه دسته‌بندی رفتاری عرفان‌های نوظهور برگزار شد در کارگاه ویژه اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌ها، استاد شریفی دوست، به تشریح دسته‌بندی عرفان‌های نوظهور پرداخت.
در پی حوادث اخیر فرانسه انجام شد؛ نامه رهبر معظم انقلاب به جوانان اروپا و آمریکای شمالی   کلیپ در پی حوادث اخیر فرانسه انجام شد؛ نامه رهبر معظم انقلاب به جوانان اروپا و آمریکای شمالی کلیپ در پی حوادث اخیر فرانسه انجام شد؛ نامه رهبر معظم انقلاب به جوانان اروپا و آمریکای شمالی کلیپ