اخبار روز 1393/11/18
پنجمین کارگاه آموزشی مداحان با حضور استاد فاطمیان پنجمین کارگاه آموزشی مداحان با حضور استاد فاطمیان روابط عمومی معاونت فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی تهران: کارگاه آموزشی مداحان دانشگاه با تأکید بر نوع لحن در اشعار حماسی، مدح، توسل و مرثیه برگزار شد.