اخبار روز 1393/11/14
مدیر فرهنگی دانشگاه بر تشکیل و فعالیت مؤثر شوراهای فرهنگی مراکز تأکید کرد مدیر فرهنگی دانشگاه بر تشکیل و فعالیت مؤثر شوراهای فرهنگی مراکز تأکید کرد دکتر باقرزاده مدیر فرهنگی دانشگاه ، فعالیت شورای فرهنگی را در مراکز، باعث رونق فعالیت‌های فرهنگی، دوری از موازی کاری و صرفه‌جویی در هزینه‌ها و منابع انسانی دانست.