اخبار روز 1393/11/11
چهارمین کارگاه آموزشی مداحان دانشگاه برگزار شد چهارمین کارگاه آموزشی مداحان دانشگاه برگزار شد در چهارمین کارگاه آموزشی مداحان دانشگاه با حضور استاد فاطمیان بر روی تمرین صداسازی و سولفاژ تاکید شد.
اولین جلسه شورای فرهنگ‌سازمانی دانشگاه برگزار شد اولین جلسه شورای فرهنگ‌سازمانی دانشگاه برگزار شد شورای فرهنگ‌سازمانی دانشگاه با مأموریت تعیین مؤلفه‌های فرهنگ‌سازمانی دانشگاه و طراحی الگوی آن شروع به کار کرد.
دومین جلسه شورای فعالیت‌های قرآنی دانشگاه برگزار شد دومین جلسه شورای فعالیت‌های قرآنی دانشگاه برگزار شد اقدامات مؤثر قرآنی برگزارشده در دانشگاه بررسی و راهکارهای جدید به حوزه قرآنی دانشگاه افزوده شد.