اخبار روز 1393/11/5
یاداشت هفته:او که جز خدا هیچ نمی‌دید یاداشت هفته:او که جز خدا هیچ نمی‌دید یاداشت هفته:او که جز خدا هیچ نمی‌دید