اخبار روز 1393/9/29
کارگاه سلامت معنوی با حضور رئیس قطب علمی-آموزشی و پژوهشی روان‌پزشکی و روانشناسی بالینی کشور برگزار شد کارگاه سلامت معنوی با حضور رئیس قطب علمی-آموزشی و پژوهشی روان‌پزشکی و روانشناسی بالینی کشور برگزار شد در کارگاهی ویژه اعضای هیئت‌علمی دانشگاه، دکتر بوالهری به تشریح سلامت معنوی ابعاد و مهارت‌های موردنیاز آن در محیط درمان پرداخت.