اخبار روز 1393/9/12
جلسه ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندان  برگزار شد جلسه ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندان برگزار شد جلسه ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندان دستگاههای اجرایی مورخ10/09/93 در معاونت فرهنگی برگزار شد.