اخبار روز 1393/9/2
کارگاه آموزشی فرهنگی جنگ نرم با حضور مهندس نوروزی مشاور سیاسی نهاد رهبری در دانشگاه‌ها برگزار شد کارگاه آموزشی فرهنگی جنگ نرم با حضور مهندس نوروزی مشاور سیاسی نهاد رهبری در دانشگاه‌ها برگزار شد کارگاه بررسی اهداف، روش‌ها و پیامدهای جنگ نرم ویژه اعضای هیئت‌علمی دانشگاه برگزار شد.