اخبار روز 1393/8/26
جلسه شورای فرهنگی دانشگاه در محل سالن شورای ریاست برگزار شد جلسه شورای فرهنگی دانشگاه در محل سالن شورای ریاست برگزار شد شورای فرهنگی با حضور رئیس دانشگاه و دیگر اعضا تشکیل و متولیان هر راهبرد فرهنگی مشخص شد.