اخبار روز 1393/8/25
کارگاه قدرت هوشمند رسانه و تأثیرات منطقه‌ای ویژه هیئت‌علمی برگزار شد کارگاه قدرت هوشمند رسانه و تأثیرات منطقه‌ای ویژه هیئت‌علمی برگزار شد کارگاه تأثیرات منطقه‌ای و نوع تعامل قدرت هوشمند و فرا هوشمند رسانه با حضور اساتید عضو هیئت‌علمی برگزار شد.