اخبار روز 1393/7/30
زمان مسابقات فرهنگی ماه محرم تمدید شد زمان مسابقات فرهنگی ماه محرم تمدید شد زمان مسابقات فرهنگی ماه محرم تمدید شد
کارگاه آموزشی مداحان دانشگاه برگزار شد کارگاه آموزشی مداحان دانشگاه برگزار شد : با حضور استاد دلجو مداحان دانشگاه در کارگاه آموزشی قبل از ماه محرم شرکت کردند.