اخبار روز 1393/7/26
کارگاه مدیریت پنهان در قالب سینما ویژه اعضای هیئت‌علمی دانشگاه برگزار شد کارگاه مدیریت پنهان در قالب سینما ویژه اعضای هیئت‌علمی دانشگاه برگزار شد استاد بیات به ‌نقد و بررسی تلاش سیاست‌گذاران صهیونیزم از ابتدا تا عصر حاضر در قالب مدیریت پنهان پرداخت.