اخبار روز 1393/7/1
به مناسبت هفته دفاع مقدس/مصاحبه با دکتر ظفر قندی به مناسبت هفته دفاع مقدس/مصاحبه با دکتر ظفر قندی در هنگام هماهنگی مصاحبه با آقای دکتر ظفر قندی امیدوار نبودیم که دکتر این مصاحبه را با مشغولیت‌های فراوانی بپذیرند اما وقتی استاد دکتر ظفر قندی با رویی باز و با لبخند بر لب صبح زود ما را در دفترشان در بیمارستان سینا پذیرفتند با تمام وجود به ما نشان دادند که همیشه و در همه حال برای مرور و گفتگو در مورد خاطرات دفاع مقدس آماده‌اند.