اخبار روز 1393/6/22
کارگاه ژئوپلیتیک جهان اسلام برگزار شد کارگاه ژئوپلیتیک جهان اسلام برگزار شد مشاور بین الملل رئیس مجلس، روش برخورد آمریکا با داعش را تضعیف و استفاده به موقع و نه نابودی کامل دانست.
برگزاری کمیته ستاد صیانت و ستاد اقامه نماز با چند مصوبه تشکیل شده است برگزاری کمیته ستاد صیانت و ستاد اقامه نماز با چند مصوبه تشکیل شده است جلسه ستاد اقامه نماز و ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی با حضور حداکثر اعضاء برگزار شد.