اخبار روز 1393/6/18
کارگاه مهدویت و آخر الزمان برگزار شد کارگاه مهدویت و آخر الزمان برگزار شد کارگاه مهدویت و آخرالزمان ویژه اعضای هیأت علمی برگزار شد.