اخبار روز 1393/6/9
جلسه کمیته صیانت ازحریم امنیت و حقوق شهروندی برگزار شد جلسه کمیته صیانت ازحریم امنیت و حقوق شهروندی برگزار شد جلسه کمیته صیانت ازحریم امنیت و حقوق شهروندی تاریخ 5/6/93 در ساعت 8:30 صبح برگزار شد.