اخبار روز 1393/6/8
کارگاه اعجاز علمی قرآن برگزار شد کارگاه اعجاز علمی قرآن برگزار شد : کارگاه اعجازعلمی قرآن ویژه اعضای هیأت علمی دانشگاه با حضور کارشناس رادیو قرآن برگزار شد.