اخبار روز 1393/6/5
مصاحبه با دکتر شفیعی به مناسبت روزداروسازی مصاحبه با دکتر شفیعی به مناسبت روزداروسازی به مناسبت روز داروسازی مصاحبه ایی ویژه داشتیم با استاد دکتر عباس شفیعی که در ایران به عنوان معمار داروسازی نوین ایران شناخته می شوند و ......