اخبار روز 1393/6/4
مصاحبه به مناسبت روز کارمند مصاحبه به مناسبت روز کارمند معاونت فرهنگی دانشگاه به مناسبت روز کارمند گفتگوی صمیمی با آقای سید اصغر محمدی حافظ کل قرآن و کارمند هیات اجرایی جذب انجام داده است