اخبار روز 1393/6/1
عمل خیر و ممتاز استاد مرحوم احمد مسعود که تا پایان عمر شریفش مخفی ماند عمل خیر و ممتاز استاد مرحوم احمد مسعود که تا پایان عمر شریفش مخفی ماند عمل خیر و بسیار ارزنده دکتر احمد مسعود پس از درگذشت وی رونمایی شد.
کارگاه نقد فیلم ویژه اعضای هیأت علمی با حضور استاد مستغاثی برگزار شد کارگاه نقد فیلم ویژه اعضای هیأت علمی با حضور استاد مستغاثی برگزار شد کارگاه نقد فیلم با حضور رئیس اسبق انجمن منتقدین سینما و عضو هیأت داوران فیلم فجر برگزار شد.