اخبار روز 1393/5/28
دومین جلسه ستاد صیانت از حقوق شهروندی دانشگاه در سال 93 برگزار شد دومین جلسه ستاد صیانت از حقوق شهروندی دانشگاه در سال 93 برگزار شد کارگروه و کمیته بازبینی دستورالعمل حوزه حقوق شهروندی وقوانین موجود در این حوزه ایجاد می شود.