اخبار روز 1393/5/14
جلسه مدیریت فرهنگی دانشگاه با موضوع تقویم جامع فرهنگی برگزار شد جلسه مدیریت فرهنگی دانشگاه با موضوع تقویم جامع فرهنگی برگزار شد به گزارش روابط عمومی معاونت فرهنگی دانشگاه، دومین جلسه بررسی تقویم فرهنگی جامع با حضور دکتر باقرزاده مدیر فرهنگی دانشگاه برگزار شد.