اخبار روز 1393/5/11
قابل توجه عزیزان شرکت کننده در مسابقه ماه مبارک رمضان قابل توجه عزیزان شرکت کننده در مسابقه ماه مبارک رمضان قابل توجه عزیزان شرکت کننده که در روزهای قبل در آزمون اینترنتی معاونت فرهنگی شرکت نموده اند.