اخبار روز 1393/5/1
متن مسابقه روز سیزدهم ماه مبارک رمضان متن مسابقه روز سیزدهم ماه مبارک رمضان توضیحات مربوط به سوال 1و2 مسابقه روز سیزدهم