اخبار روز 1393/4/31
استفاده از فلیچیت در کشتار کودکان غزه استفاده از فلیچیت در کشتار کودکان غزه دولتی که از کشتار کودکان فلسطینی حمایت میکند برای شاهزاده جورج "جشن تولد" می گیرد.
متن مسابقه روز دوازدهم ماه مبارک رمضان متن مسابقه روز دوازدهم ماه مبارک رمضان توضیحات مربوط به سوال 1 و 2 دوازدهمین روز مسابقه
توضیحات معاون فرهنگی دانشگاه در مورد نظرات مخاطبان سایت روابط عمومی دانشگاه توضیحات معاون فرهنگی دانشگاه در مورد نظرات مخاطبان سایت روابط عمومی دانشگاه دکتر پرویز معاون فرهنگی دانشگاه، ضمن قدردانی از مخاطبانی که با مطالعه متن مصاحبه، نظرات منتقدانه و مشفقانه خود را ابراز کردند، به ارائه توضیحات تکمیلی در خصوص دستورالعمل اجرایی ماده یک آئین نامه ارتقاء اعضای هیات علمی پرداخت.
متن مسابقه روز یازدهم ماه مبارک رمضان متن مسابقه روز یازدهم ماه مبارک رمضان توضحات مر بوط به سوال 1 و 2 روز یازدهم