اخبار روز 1393/4/30
کارگاه آسیب شناسی فضای مجازی – ماهواره برگزار شد کارگاه آسیب شناسی فضای مجازی – ماهواره برگزار شد کارگاه آسیب شناسی فضای مجازی- ماهواره از سری کارگاههای معاونت فرهنگی ویژه اعضای هیئت علمی دانشگاه چهارشنبه 25/4/1393 برگزار شد.
متن مسابقه روز دهم ماه مبارک رمضان متن مسابقه روز دهم ماه مبارک رمضان متن مربوطبه سوال 1 و 2 روز دهم
متن مسابقه روز نهم ماه مبارک رمضان متن مسابقه روز نهم ماه مبارک رمضان توضیحات مربوط به سوال 1 و 2 روز نهم