اخبار روز 1393/4/18
اولین جلسه شورای فرهنگی دانشگاه در سال 93 برگزار شد. اولین جلسه شورای فرهنگی دانشگاه در سال 93 برگزار شد. اولین جلسه شورای فرهنگی دانشگاه با حضور ریاست دانشگاه و نمایندگان حوزه فرهنگی جهت بررسی اهداف چهارساله دانشگاه در این حوزه و گزارش ستاد صیانت تشکیل شد.