اخبار روز 1393/3/31
برگزاری آخرین کارگاه آموزشی  3 ماه اول سال 93 برگزاری آخرین کارگاه آموزشی 3 ماه اول سال 93 آخرین کارگاه 3 ماهه اول سال 93 توسط معاونت فرهنگی با جمعی از اساتید هیئت علمی در سالن G6 ساختمان قدس برگزار شد.